Perantinides & Nolan Co. LPA

Headquarters:

Perantinides & Nolan Co., LPA
300 Courtyard Square
80 S. Summit Street
Akron, Ohio 44308-1736

Phone: (330) 253-5454
Fax: (330) 253-6524
Email: cnolan@perantinides.com
Website: Perantinides & Nolan Co., LPA

Lawyers:

Paul G. Perantinides
Chris T. Nolan